Dane osobowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  kontrahentów oraz osób wyznaczonych do kontaktu przez kontrahentów Uniwersytetu Gdańskiego

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej „RODO”, Uniwersytet Gdański informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adreseme-mail:poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, porozumienia lub ugody, w tym prowadzenia działań poprzedzających ich zawarcie i wykonanie.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) – w zakresie danych osobowych kontrahentów będących stronami umowy, porozumienia lub ugody,
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) – w zakresie danych osobowych osób wyznaczonych przez kontrahentów do kontaktu w ramach realizowanych umów, porozumień lub ugód.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i utrzymania pracy systemu informatycznego, a w przypadku, gdy dane osobowe
będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej – także podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3 jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania Państwa danych osobowych przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, nie dużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne oraz warunkuje zawarcie i realizację umowy, porozumienia lub ugody.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych